Piggy bank with a graduation cap with dollar bill

Học bổng và các hỗ trợ tài chính của đại học Manitoba, Canada

Trường đại học Manitoba xin thông báo tới sinh viên quốc tế trong đó có sinh viên Việt Nam về các chương trình học bổng và các hỗ trợ tài chính của trường như sau:

1. Học bổng đầu vào tú tài quốc tế (International Baccalaureate Entrance Schoolarship)

(Phù hợp cho tất cả học sinh)

Giá trị học bổng: dựa vào điểm số trên lớp:

Tier I: 43/45/ $3,500

Tier II: 40-42/ $2,500

Tier III: 37-39/ $1,600

Tier IV: 34-36/ $1,900

Tier V: 31-33/ $1600

Tier VI: 28-30/ $1,300

Tier VII: 25-27/ $1,100

Yêu cầu:

Hoàn thành các chương trình chưng chỉ, bao gồm việc hoàn thành khóa học Theory knowledge, việc mở rộng các bài viết essay,và tham gia các công tác tình nguyện qua CAS- các chương trình bổ sung, dịch vụ cộng đồng, các bộ phận hoạt động

Điểm tối thiểu là 4 và không dưới múc 3

Hạn nộp hồ sơ:

Ngày mùng 1 tháng 3 năm 2017 và ngày mùng 1 tháng 9 năm 2017

2. Học bổng tăng cường tú tài quốc tế ( Internatonal Bacclaureate Scholarship Enhancement)

(Phù hợp cho mọi đối tượng)

Giá trị học bổng: $150-$250

Yêu cầu: Được hổ trợ cùng với nhièu học bổng đầu vào của trường đại học Manitoba

Với mỗi kết quả học tập, học bổng sẽ được trao như sau

Học bổng $150: kết quả IP là 5 so với bảng điểm

Học bổng $200: kết quả IP là 7

Học bổng 250$:  kêt quả IP LÀ 7

Hạn nộp hồ sơ:

Ngày mùng 1 tháng 3 năm 2017 và ngày mùng 1 tháng 9 năm 2017

3. Học bổng cho lớp nâng cao (Advanced Placement Scholarship Enhancement)

(Phù hợp cho mọi đối tượng)

Yêu cầu: Được hổ trợ cùng với nhièu học bổng đầu vào của trường đại học Manitoba

Với mỗi kết quả học tập, học bổng sẽ được trao như sau

Học bổng $150: kết quả AP bằng 4

Học bổng $250: kết quả AP là 5

Hạn nộp hồ sơ:

Ngày mùng 1 tháng 3 năm 2017 và ngày mùng 1 tháng 9 năm 2017

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN